string(5) "pages" Algemene voorwaarden | Kortingcity - de marktplaats voor deals
Winkelier plaats uw eigen deal
Ontvang de Kortingcity Deals

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. Kortingcity: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62175572.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Kortingcity;
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Website: www.kortingcity.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kortingcity zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Kortingcity alleen bindend indien en voor zover deze door Kortingcity uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Kortingcity is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Kortingcity het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van Kortingcity zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten.
4.3. Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd /inloggen
5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kortingcity onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Zodra de betaling door Kortingcity is ontvangen, stuurt Kortingcity de artikelen zo spoedig mogelijk toe.
5.3. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Kortingcity binnen 14 werkdagen te herroepen. Restitutie onder voorwaarden 5.4 vindt enkel plaats binnen 14 dagen. In de periode daarna start de garantieperiode. Garantiebepalingen verschillen per product.
5.4. Producten welke worden geretourneerd dienen in ongebruikte staat te zijn, vrij van beschadigingen en compleet. Van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur mag de verzegeling niet worden verbroken. Producten van hygiënische aard kunnen alleen teruggestuurd worden als deze ongeopend en verzegeld zijn.
5.5. Kortingcity gaat over tot creditering wanneer het product fysiek in ons magazijn gearriveerd is.
5.6. Kortingcity raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de eventueel daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame. 5.7. Kortingcity is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.8. Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte (binnen bijvoorbeeld 7 werkdagen na ontvangst van de betaling) levertijd niet haalbaar is, dan neemt Kortingcity contact met u op. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Kortingcity gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.10. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.
5.11. Klant moet de door Kortingcity aan Klant verstrekte Gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Kortingcity is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant die inlogt op de Website ook daadwerkelijk een Klant van Kortingcity is. Klant dient Kortingcity op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. Kortingcity heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Kortingcity

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Klant dient de betalingen aan Kortingcity volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen.
7.2. De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.
7.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.5. In bovenstaande gevallen heeft Kortingcity voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindiging of op te schorten, onverminderd het recht van Kortingcity vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Kortingcity.
8.2. De totale aansprakelijkheid van Kortingcity jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
8.3. Aansprakelijkheid van Kortingcity jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Kortingcity jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kortingcity.
8.5. De aansprakelijkheid van Kortingcity jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Kortingcity onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kortingcity ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kortingcity in staat is adequaat te reageren.
8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kortingcity meldt.
8.7. Klant vrijwaart Kortingcity voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Kortingcity geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is Kortingcity niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 10. Garantie
10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Artikel 11. Reclame
11.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van 14 dagen na ontdekking hiervan, Kortingcity in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Kortingcity. Garantie bepalingen blijven wel van toepassing.
11.2. Indien Kortingcity de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.
11.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het artikel.
11.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.
12.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.